Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Euroline - rodinné domy, s.r.o., Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50555910, je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov. 

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, ako ich používame, komu ich sprístupňujeme, dozviete sa aj o opatreniach, ktorými Vaše údaje chránime a aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva.

Vyhlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zisťovanie a využívanie Vašich údajov.

Na to, aby sme Vám vedeli poskytnúť naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami, potrebujeme od Vás získať údaje. Tieto údaje od Vás získavame z dôvodu správneho vybavenia Vašej žiadosti o výstavbu a odoslania Vám vypracovanej cenovej ponuky. K tomu potrebujeme poznať nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko, presná adresa (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre) 
 • Vaša e-mailová adresa (slúži na komunikáciu s Vami) 
 • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná) 
 • telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami) 
 • katastrálne územie a parcelné číslo pozemku , na ktorom bude prebiehať výstavba podľa nášho projektu

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Vždy, keď máte pri návšteve našej webovej stránky možnosť zadať osobné údaje, prosíme Vás, aby ste si sami pre seba stanovili, ktoré údaje nám chcete poskytnúť. Políčka, ktoré sú označené ako povinné, je potrebné vyplniť, aby mohla byť Vaša objednávka, prípadne iná požiadavka spracovaná.

Keď používate naše služby, získavame tiež údaje, ktorými sledujeme, aké produkty si prehliadate na našej internetovej stránke, ktoré produkty Vás zaujali a z toho odvodzujeme ďalšie údaje o Vás, aby sme vám mohli do budúcna zobraziť ponuky na mieru.

Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na prístup k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, informácie z cookies a podobných nástrojov.

Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a e-mail, ktoré vypĺňate pri objednávke. Vaše údaje ďalej v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov využívame aj na naše vlastné marketingové účely a na účely informovania o službách pre zákazníkov, ak ste nám k tomu udelili súhlas.

Komu údaje sprístupňujeme. 

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná . Sprístupnenie údajov tretím stranám je poskytnuté partnerom, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú náš web, umiesňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami. Sú to spoločnosti:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 , Írsko
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour , Dublin 2, Írsko
 • TEXTO s.r.o., 423, Vitanová, 027 12, IČO: 50487230

Vaše osobné údaje sprístupňujeme aj tretím osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám. Takýmito tretími osobami sú napr. súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, naši právni a účtovní poradcovia.

Ako vaše údaje chránime.

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické, organizačné a personálne opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje uchovávame v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený, pričom prenos týchto údajov na server je zabezpečený šifrovanou komunikáciou. Databázu osobných údajov chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Odoslaním objednávky nám udeľujete v súlade s § 13 ods. 1., písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru.

Ako dlho údaje uchovávame.

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pre vybavenie vašej objednávky uchovávame počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla 10 rokov.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, máte právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti možnosť namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely a dodatočne máte možnosť svoj súhlas odvolať.

Vaše osobné údaje môžu byť použité tak isto pre zaistenie zákazníckej podpory na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný. Máte právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na zaistenie zákazníckej podpory.

V prípadoch využívania Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu, uchovávame Vaše údaje, kým neskončí dôvod ich spracúvania. Musíme Vás však upozorniť, že aj keď skončí niektorý z dôvodov spracúvania údajov, nemusí to mať za následok, že uchovávanie Vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a niekedy aj musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom (napr. zákon o účtovníctve, alebo sprístupňovanie údajov štátnym a iným orgánom).

Aké máte práva pri spracúvaní osobných údajov.

 • Právo na prístup - keď máte právo vedieť, aké údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde Vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente „Ochrana osobných údajov“. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané , a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto Vašim osobným údajom.
 • Právo na opravu – ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú nepresné, chybné, alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, prípadne doplnili.
 • Právo na výmaz – v niektorých prípadoch máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujcich dôvodov:

-Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali, 

-odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na ktorých spracovanie je Váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod na spracovávanie týchto údajov, 

-využijete svoje právo namietať proti spracovaniu u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovávanie oprávňovalo, nemáme,

-domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

 • Právo na obmedzenie spracovania - v niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo Vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu.
 • Právo na prenositeľnosť – máte právo získať od nás všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje Vám poskytneme v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na Vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.
 • Právo namietať proti spracovaniu – máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové záujmy, prestaneme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať , v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.
 • Právo podať sťažnosť – uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté Vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Ako si uplatniť Vaše práva.

Uplatniť Vaše práva si môžete zaslaním e-mailovej správy, alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené na hlavnej stránke nášho webu.

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti. Tieto informácie od Vás požadujeme preto, aby sme si overili Vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne v lehote 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Prečo stavať
s nami?

10
Ročná
záruka
27
Ročné
skúsenosti
28
Ocenených
projektov
1200
Ponúkaných
domov
Mgr. Renáta Jančovičová Financovanie 0905 309 536 financovanie@eurolineslovakia.sk
Ing. Drahoslav Bielčik výstavba 0904 345 008 vystavba@eurolineslovakia.sk
Ing. Jaroslav Herceg projektový manažér 0905 648 726 herceg@eurolineslovakia.sk
Euroline Bezplatná infolinka 0800 135 955 info@euroline.sk